INFORMACE O PROJEKTU

Záměr výstavy

Historie lidstva je historií migrace, soužití a prolínání různých kultur. Když se podíváme zpátky do historie, geografie, najdeme mnoho poučení pro současnou situaci. I my v písecké Sladovně jsme se rozhodli – v rámci svých vlastních programových mantinelů – vytvořit inspirativní prostor pro děti a dospělé, aby se s tématem setkávání různých kultur a s tématem překonávání strachu s ním spojené, mohli setkat na neutrální půdě – aby o něm mohli přemýšlet a možná se dostat o kousek blíž k jeho pochopení.

Základní popis výstavy

Výstava vypráví příběh 83 vesničanů z okolí západočeského Stodu, kteří uvěřili vidině lepšího života na Novém Zélandu, a v roce 1863 prodali všechen svůj majetek a hromadně emigrovali na Nový Zéland. Interaktivní expozice umožňuje návštěvníkům prožít jejich příběh a uvědomit si, co to tehdy pro ně znamenalo.

V „Dobrodruzích“ se návštěvníci budou muset rozloučit s tím, co znali, zvolit, co si s sebou vzít na dalekou cestu, pojedou vlakem, budou se pohupovat na palubě lodi a zabloudí v jejích útrobách, v bažině, v pralese, aby se nakonec potkali s velkým náčelníkem Maorů, Te Hemerou, potetovali své tváře a založili novou vesnici. „Přesně tak může být dobrodružné vydat se na cestu za různými kulturami,“

Informace pro návštěvníky

Termín výstavy

Výstava otevřena 17. 11. 2015 – 24. 4. 2016

Vstup na výstavu

Do expozice Dobrodruzi není nutná rezervace.

Otevírací doba

Expozice Dobrodruzi je otevřeno denně kromě pondělí, vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Kapacita prohlídkového bloku:

Interaktivní expozice Dobrodruzi je určena starším dětem 7 let a rodičům.

Vstup do expozice Dobrodruzi je bez bot.

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 387 999 997

info@sladovna.cz

více informací na http://www.sladovna.cz

Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

TVŮRCI VÝSTAVY

Autor námětu

Pavel Anděl (pro Plzeň 2015)

Původní návrhy vytvořili

studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Výtvarné a architektonické řešení

Lukáš Urbanec a Lukáš Zahradník

Režie audiovizuální stopy

Pavel Anděl

Kurátorka expozice a autorka textů

Tereza Dobiášová

Pro školy

K aktuálním interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelně téma dané výstavy.

Programy pro školní skupiny jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Název programu: DOBRODRUZI

Trvání programu: cca 60 min.

Program pro mateřské školy vezme děti na dobrodružnou cestu z Čech až na druhou stranu světa. Pojedou vláčkem, budou se plavit na zaoceánské plachetnici, projdou skrze bouři a bažinu až se ocitnou v pralese na Novém Zélandu, kde se setkají s domorodým kmenem Maorů a budou poznávat jejich kulturu.

Program pro mateřské školy je koncipován v souladu s RVP, konkrétně podporuje tyto vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.

Programy pro první stupeň základních škol kladou důraz na objevnou hru podněcující dětskou zvídavost a zážitek. Vytvořené aktivity staví na metodách prožitkového a situačního učení. Vedou žáky k aktivnímu poznávání a hledání cesty k řešení problému. Snaží se děti podněcovat k vlastnímu tvořivému a logickému myšlení.

Název programu: DOBRODRUZI

Trvání programu: cca 75 min.

Program pro první stupeň ZŠ vtáhne děti do poutavého příběhu 83 Čechů, kteří se před 152 lety rozhodli opustit své domovy, rodiny a přátele a vydali se na dobrodružnou cestu za snem o novém lepším životě až na daleký Nový Zéland.

Cílem programu je seznámit děti jednoduchou a hravou formou s tématem migrace a vysvětlit jim na konkrétním historickém příběhu proč lidé odcházeli z Evropy osidlovat jiné kontinenty. Dále program vypráví o setkání různých kultur (evropská kultura 2. Pol. 19. Stol a kultura domorodých Maorů) a vede děti porozumění a toleranci vzájemných odlišností a k nalezení možností vzájemného soužití. V neposlední řadě program napomáhá dětem v lepší orientaci v nedávné historii a čase.

Program pro první stupeň ZŠ je koncipován v souladu RVP, konkrétně podporuje tyto vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět – Lidé kolem nás, Lidé a čas; Umění a kultura.

Programy pro starší žáky používají hru a zážitek jako formu předání poznání. Pracují se složitějšími pojmy a staví na dosavadních znalostech žáků.

Název programu: DOBRODRUZI

Trvání programu: cca 75 min.

Program pro druhý stupeň ZŠ vtáhne děti do poutavého příběhu83 Čechů, kteří se před 152 lety rozhodli opustit své domovy, rodiny a přátele a vydali se na dobrodružnou cestu za snem o novém lepším životě až na daleký Nový Zéland.

Cílem programu pro druhý stupeň je vysvětlit a vymezit význam kolonií ve druhé polovině 19. stol. a vysvětlit proč lidé z Evropy odcházeli osidlovat jiné kontinenty. Hledat možné paralely mezi minulými a současnými událostmi. Dále srozumitelně a hravou formou dětem téma migrace přiblížit na konkrétním historickém příkladu. Program vypráví o setkání různých kultur (evropská kultura 2. Pol. 19. Stol a kultura domorodých Maorů) a vede děti porozumění a toleranci vzájemných odlišností a k nalezení možností vzájemného soužití. Vede děti k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům.

Program pro druhý stupeň ZŠ je koncipován v souladu s RVP, konkrétně podporuje tyto vzdělávací oblasti: Člověk a společnost ve vzdělávacích oborech Dějepis- Modernizace společnosti a Výchova k občanství - Člověk ve společnosti, Mezinárodní vztahy, Globální svět; Přírodopis ve vzdělávacím oboru Zeměpis; Umění a kultura konkrétně ve vzdělávacím oboru výtvarná výchova.

Program pro druhý stupeň ZŠ dále podporuje především tato průřezová témata: Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.

Programy pro starší žáky obecně používají hru a zážitek jako formu předání poznání. Pracují se složitějšími pojmy a staví na dosavadních znalostech studentů.

Název programu: DOBRODRUZI

Trvání programu: cca 75 min.

Studenti na vlastní kůži prožijí dobrodružnou cestu českých vystěhovalců na Nový Zéland. Cesta za snem, ale nikdy není jednoduchá. Děti opustí svou rodnou ves. Pak se vydají se na cestu vlakem, v přístavu poprvé spatří moře, zažijí bouřlivou plavbu na vratké palubě lodi. Po vystoupení na Novém Zélandu budou marně hledat svou vysněnou zem. Projdou pralesem, potkají se s maorským kmenem lidojedů náčelníka Te Hemery, který jim pomůže přežít a založit novou vesnici Puhoi. Čeká je boj s pralesem, bahno, bída ale také poznávání nových světů a kultur.

Kontakt pro objednání:

+420 387 999 997
info@sladovna.cz

Kontakt pro více informací:

+420 733 623 929
lektor@sladovna.cz

Fotogalerie


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'sladovna.cz'@'localhost' (using password: YES) in /home/web/galeriehrou.cz/htdocs/www/system/function.php on line 385
Nelze se připojit k databázi.