INFORMACE O PROJEKTU

Záměr expozice

Nejlepší způsob, jak rozvoj schopnosti dětí učit se podpořit, je skrze hru, a proto pro ně vytvořila fantastický herní prostor - Pilařiště. Expozice nabízí aktivity a zážitky všech typů her. Našim cílem bylo vytvořit zábavný, pohodlný a krásný prostor, kde si děti vyhrají do sytosti, a ti, co o ně pečují, si mohou take hrát, odpočívat a najít inspiraci, jak nejlépe podpořit rozvoj svých maličkých.

Základní popis expozice

Co tu najdete? Žádný text. Žádná slova. Zato mnoho barev a obrazů. Krásné prostředí pro hru, objevování, zkoumání světa pro děti do 6ti let. Pilařiště není o stereotypu, zákazech ani nařizování. Je to svět tvořivý a lákavý, který poradí dětem, jak nakládat s nově objeveným. Všemi smysly tu poznávají samy sebe a okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii.

Galerie hrou je silně spojena s odkazem píseckého rodáka, Radka Pilaře. „Když jsme začali pracovat na koncepci expozici pro nejmenší, nemohli jsme dílo člověka, který se ve své tvorbě významným způsobem nejenže věnoval celý život tvorbě pro děti, ale svou nikdy nekončící hravostí a zvědavostí dokázal zůstat celý život dítětem,“ říká ředitelka písecké Sladovny, Tereza Dobiášová.

 • Herna je určena dětem ve věku 1 – 6 let.
 • Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu.
 • Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.
 • Povinnost a odpovědnost spojenou s dohledem nad dětmi, péče a dohled nad dětmi, je výlučnou povinností doprovodu nezletilého dítěte nebo rodiče nezletilého dítěte.
 • Všechny herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Doprovod je povinen zajistit, aby používání jednotlivých herních a sportovních vybavení s ohledem na určený doporučený věk dítěte, bylo ze strany dítěte respektováno.
 • V případě mladších dětí je doprovod povinen doprovázet dítě v herních zařízeních nebo zamezit jejich vstupu, aby tím neohrožoval své dítě či ostatní děti.
 • Doprovod je dále povinen zajistit, aby si jeho dítě nepočínalo agresivně a aby neohrožovalo ostatní děti.
 • Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.
 • Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.
 • Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny.
 • Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.
 • Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty.
 • Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.
 • Doprovod nebo rodič nesou plnou zodpovědnost a ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené jím či dítětem nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Rodiče/doprovod mohou vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.
 • Všechny části a zařízení herny smí být používány pouze v souladu s jejich určením.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup jednotlivým osobám. Provozovatel tak učiní v případě, že u osoby má pochybnosti o možnosti vyvolávání konfliktů či jiného nevhodného chování, např. pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek.
 • V celém areálu je přísně zakázáno kouřit. Při porušení této povinnosti bude osoba porušující tuto povinnost vyvedena společně s dítětem, na které dohlíží. Tato osoba nemá nárok na vrácení zaplaceného vstupného.
 • Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě.
 • Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.
 • Do herny není povoleno vnášení vlastních nápojů a potravin včetně sladkostí. Výjimku tvoří potrava pro kojence a batolata.
 • Do prostoru herny nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu. Výjimku lze povolit na základě předchozí dohody s personálem, např. při oslavách apod.
 • Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky. V tomto případě počítejte s čekací dobou.
 • Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze pro předchozím povolení vedení společnosti.
 • Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele.

Informace pro návštěvníky

Do stálé herní expozice PILAŘIŠTĚ je nutné se předem rezervovat, a to jedním z následujících způsobů:

 1. Telefonicky na: +420 387 999 997
 2. E-mailem na adrese: recepce@sladovna.cz
 3. Osobně na recepci Sladovny, adresa: Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

Časové vymezení pobytu v expozici:

Celkový čas vymezený jednomu prohlídkovému bloku (1,5 hod) počítá s odbavením zákazníka, přesunem do prostoru expozice a zpět

Čistý čas herní aktivity v expozici je cca 75 min.

Každý den:

Blok A: 09:00 – 10:30
Blok B: 10:30 – 12:00
Blok C: 12:30 – 14:00
Blok D: 14:00 – 15:30

Kapacita prohlídkového bloku:

15 dětí + rodiče

Vstup do výtvarně herní expozice Pilařiště je bez bot.

AUTOŘI PROJEKTU / SPOLUPRÁCE

Kurátorka: Karey Rawitscher
Původní výtvarná návrh: Krištof Škarka a Martin Novotný
Technická dokumentace: Kateřina Dvořáčková
Realizace: Švestkový dvůr o.s.
Finální vizuální spolupráce: Miroslav Šisler a Mirela Tůmová

Na projektu jsme spolupracovali s vídeňským dětským muzeem ZOOM a s pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích.

Dokumenty k expozici

pdf.png Les fantazie - příručka k výstavě [PDF, 7.86 MB]

pdf.png Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař [PDF, 7.29 MB]

Lektorské programy

Program pro školky je koncipován hravou formou, využívá metody prožitkového a situačního učení a má za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Program pro mateřské školy je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání.

Cíl programu: Inspirovat děti a podpořit jejich přirozenou zvídavost a touhu objevovat. Poskytnout dětem impulzy pro rozvoj myšlení, vůle, citů, sociálních dovedností a především pak fantazie.

Prohlídky skupiny z mateřských školek po předchozí objednávce skupiny možná od úterý do pátku od 9:00 hodin.

Pro objednání Vaší skupiny můžete využít následujících způsobů:

 1. Telefonicky na: +420 387 999 997
 2. E-mailem na adrese: recepce@sladovna.cz
 3. Osobně na recepci Sladovny, adresa: Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

Kontakt pro objednání:

+420 387 999 997
info@sladovna.cz

Kontakt pro více informací:

+420 733 623 929
lektor@sladovna.cz

Partner výstavy Pilařiště
Partner výstavy Pilařiště
Partner výstavy Pilařiště
Partner výstavy Zoom kindermuseum Wien